Gyarmathy Éva

Képesség és érdeklődés

 

Gyakorlati tapasztalat, hogy a tehetségprogramokba bevont gyerekek kö­­­zül azok lesznek igazán sikeresek, akiknek az érdeklődése, elkötele­ző­dé­se adott te­rü­leten kiemel­kedő. Messze jobb indikátora a teljesítménynek az érdeklődés, mint a képes­ségek, illetve a képességek fejlődését is jobban jel­zi az érdeklődés iránya, mint bármilyen képességet vizsgáló eljárás.

 

A képességtesztek korlátai

A tehetség azonosításában még ma is a leggyakrabban használt vizsgá­lati el­já­rás az intelligenciateszt, illetve egyéb, a képességeket mérő eljárás, pedig egy­re több adat bizonyítja, hogy a későbbi kiemelkedő teljesít­mény­nek nem a kie­melkedő képesség a legjobb előjelzője.

A huszadik szá­zad ele­jén a Stanford Egye­temen indított követéses vizs­gálatba a tanárok jelölték a tehetségígéreteket, majd a szakemberek in­tel­ligen­cia­teszttel szűr­ték ki a legértelmesebbnek azono­sított géniuszo­kat. Az utána eltelt évtizedek a ta­nárok megfigyelését igazolták. Az intel­li­gen­cia teszttel bevá­logatott géni­u­szok közül egyetlen egy Nobel-díjas sem ke­rült ki. Ezzel szem­ben a taná­raik által jelölt, de az intelligencia teszt alap­ján nem elég kiemelkedő képességekkel ren­delkezők csoportjából ketten is Nobel-díjat nyertek! (William Shockley, Luis Alvarez)

A különleges egyének esetében a teszteknél megbízhatóbbaknak tün­nek a szubjektív eljárások, amikor az egyén önmagáról, illetve valaki más az egyént jól ismerő személy az egyén­­ről, megfelelő szempontok alapján informá­ciót ad.

 

A képességtesztek alkalmazása

Az intelligencia- és képességtesztek a teljesítményeknek egyik, szük­sé­ges de nem elégséges hátterét azonosítják, azonban még ebben sem tökéletesen megbízhatók. Az intelligenciatesztek különböznek egymástól, attól függő­en, hogy alkotóik mit te­kin­tettek intelligenciának, és ennek az összetett kép­­ződ­ménynek mely oldalát vizsgálják. Ezért lényeges ismerni, hogy egy eljárás pontosan milyen képességeket vizsgál, és az eredményeket kizárólag arra a területre szabad érvényesnek tekinteni.

A képességmérések különösen kevéssé megbízhatók a szocio-kultu­rá­li­san hátrányos és/vagy valamilyen neurológiai hátterű teljesítmény­za­va­rok­­kal (diszlexia, diszkalkulis, diszgráfia, figyelemzavar, hiperak­ti­vi­­tás­za­var) küzdő egyének esetében. Külső vagy belső té­nyezők hátráltathatják vagy a szokásostól eltérően alakíthatják a ké­pességek fejlődését, ez azon­ban nem jelenti azt, hogy ne lehetne olyan kö­rülményeket teremteni, amelyek lehető­sé­get ad­nak tehetségük megje­lenésére. Ehhez azonban a képességteszteket a képességszerkezet megis­me­résére kell használni, és nem a tehetségazonosításra.

A speciális képességek azonosítása újabb problémát okoz. Az emberi tevé­kenységek valamely területén mutatott átlagon felüli teljesítmény több­féle képesség, és azok különbözö kombinációi által is elérhetőek. Ami­kor egy adott területen (például matematika) tehetségeket válogatnak a szak­emberek, megha­tá­roz­zák azokat a képességeket, amelyek képessé tesz­nek kiemel­kedő tel­je­sít­mé­nyek elérésére, és ezek alapján szűrnek.

Ez a durva azonosítás megfelelő szűrési eljárás, de nem szabad elfe­lej­teni, hogy lehetnek olyan egyének, akiknek a teljesítményekhez a szak­emberek által azonosítottaktól, vagyis a statisztikailag általában jellem­zőtől eltérő képességeik vezetnek.

Nem ritka eset, hogy néhányan, akik később kiválóak lettek, nem mu­tatták azokat a képességeket, amelyeket mint az adott területen ma­gas­szintû eredményességhez szükségeseket határoztak meg a szakemberek. Függetlenül a teszteredményektől, teljesítményük alapján ők is egyértel­mű­en tehetségesek.

A különböző tesztek eltérő gondolkodásmódot kívánnak, és nem mindig azt, amely a valódi teljesítményhez szûkséges.

 

A kreativitás mérése

A kreativitás­tesztek megbízhatósága gyenge. Ezek a mérőeszközök az intelligencia tesz­teknél érzékenyebbek a helyzeti tényezőkre, és kevéssé használha­tók az egy-egy területhez kapcsolódó kreativitás azonosítására. Az általános krea­ti­vitás, amelyet a kreativitástesztek mérnek, nem annyira a tehetségről, mint inkább a személyiségről ad infor­mációt.

Az átütő kreativitás, amely a kiemelkedő tehetség jellemzője, minő­ségében különbözik a mindennapi kreativitástól. Ritka jelenség. A problé­mamegoldásnak magas fokán, vagy az újí­tásnak azon a szintjén jegyez­hető, ami az emberiség életére jelentős hatással van. A "nagy kreativitás" tesztekkel nem azonosítható. Viselkedés­jellemző, amely sokszor inkább mint probléma jelentkezik, sem mint elő­nyös jegy.

A "kis kreativitás"-t a mentális egészség részeként, a mindennapi élet problé­máinak megoldási képes­ségeként lehet azonosítani. Az alkotó ember jel­lem­zője. A "kis kreativitásnak" nevezett jellemző a lelki egészség része, és minden ember rendelkezik vele valamilyen mértékben. Megjelenése erősen függ a környezet fogadó­kész­ségétől.

A kis és nagy kreativitás megkülönböztetése nem értékelés, hanem mi­nőségileg eltérő konstruktumok meghatározása. A tehetség­vizsgá­latok­ban mindkettőre figyelemmel kell lenni. A mindennapi kreativitás mérése is bizonytalan, az átütő kreativitás pedig nem is mérhető. Ezért nagy sze­repe van a mindennapi tevékenységek, viselkedés megfigyelésének illet­ve fela­dathelyzetben a célzott megfigyelésnek a kreatívitás azo­no­sítá­sá­ban.

 

Motiváció és teljesítmény

A legtöbb tehetségmodell az intelligenciát és motivációt a tehetség két különálló elemeként írja le, pedig ezek nem függetlenek egymástól. A tö­rek­­vés ereje és iránya összefügg azzal, mely területen, milyen szintre ké­pes eljutni az egyén. Az érdeklődés, kitartó tevékenység, a belső hajtóerő valamely terület meg­is­merésére, vezet a képességek fejlődéséhez.

Kisgyerekek esetében a képességmérések szinte alig adnak megbízható eredményt. A helyzeti tényezők, vagyis a vizsgálat körülményei, a kis­gye­re­kekre sok­kal erősebben hatnak, mint a ti­zen­éves vagy fel­nőtt egyénekre. Így képességeik megmutatkozása eleve bizonytalanabb teszthelyzetben. Eh­hez járul a fej­lődésbeli eltérés, amely nagy képességbeli különbségeket okozhat a kicsi gyerekeknél, de nem sok köze van a későbbi teljesít­mé­nyek­hez. A gyerekek belülről fakadó érdekelődése, elmélyültsége, egy-egy terü­let megismerésére irányuló spontán erőfeszítése jelezheti a képességek erő­teljes fejlődését és következményeképpen a későbbi kiemelkedő teljesít­ményt.

Nagyobb gyerekek és felnőttek esetében is igaz, hogy a motiváció jobban jelzi a képességek fejlődésének ütemét, mint az adott pillanatban mutatott képességszint. Ennek alapján érdemes az eddigieknél nagyobb figyelmet fordítani az érdeklődés és motiváció területére, akár a szubjektív eljárások nagyobb figyelembevételével.

 

Profil- vagy térképtesztek előnye és használata

A képességtesztekre szükség van, de nem a tehetség azonosításához, ha­nem a tehetség gondozásához. A képességtesztek, ahogyan az iskolai dolgo­zatok is arra valók, hogy az egyén és környezete számára információt adja­nak. Nem arra kellenek a felmérések, hogy ítéletet hozzunk az egyén fe­lett, hanem arra, hogy megismerje/megismerjük tudását.

A tudás nem homogén, és nemcsak "vagy van, vagy nincs" alapon azonosít­ható. Mindenkinek vannak erős és gyenge pontjai. Tudásunkban van­nak meg­lévő és hiányzó ismeretek és képességek. A legjobban használható vizs­gálatok képet adnak ezekről. Sokkal informatívabbak, mint az egy vég­ső eredményt adó minősítő tesztek. A kognitív profil tesztek, a képességekről adnak diffrenciált képet, míg az érdeklődést térképező eljárások az érdek­lődés területeit mutatják.

Természetesen egy térkép is megmutatja a szinvonalat, tehát minden­kép­pen minősít, de ez csak egy része az információnak. A kognitív tesztek esetében nem mindegy, melyik és hányféle területen teljesít az egyén átlagosan, átlag felett vagy alatt. Az egyén teljesítményeit meghatározza mennyi erős és gyenge pontja van, és ezek mennyire erősek vagy gyengék, de az is lényeges, melyek ezek a területek.

A motivációt, érdeklődést vizsgáló eljárások esetében is egyik szempont az érdeklődés irányulása illetve az érdeklődés hiánya egy-egy területen Lényeges információk azonban azok is, amelyek megmutatják, mennyire koncentrált az érdeklődés, mennyire szórt, milyen intenzitású, mennyire hiányzik az érdeklődés akár minden téren. A fejlesztő munkában, a tanu­lás irányításában és a tehetség gondozásá­ban nagy jelentősége van ezek­nek az ismereteknek.

 

A mozgás és a lélek irányulása

Egyszerű fizikai ismeret, hogy az egyhelyben álló súlyos tárgy megmoz­dí­tá­sához sokkal nagyobb erő kell, mintha az a tárgy már mozgásban van. Amennyiben a tárgy a kívánt iránnyal szemben mozog, végképp megeröl­tető a megfelelő mozgásra bírni.

A leghatékonyabban a már mozgás­ban lévőket, a motiváltakat lehet se­gí­teni. Az egyhelyben állóknak az érdeklődését fel kell kelteni, hogy meg­mozduljanak. Az ellenirányban mozgás jelent igazi kihívást. Ilyenkor nagy szakértelemmel a mozgás irá­nyát kell lassan a megváltoztatni. úgy, hogy először az irányultsággal együtt haladva fokozatosan forduljon az ellen­kező irány érdek­lődésbe.

 

 

További szakmai olvasmányok a témában:

 

Armstrong, T. (1994) Multiple intelligences in the classroom. ASCD, Alexan­dria, Virginia.

Gardner, H. (1983) Frames of mind: The theory of multiple intelli­gen­ces. Basic Books, New York.

Gardner, H. (1993) Creating minds: An anatomy of creativity seen through the lives. Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham and Gandhi. New York: Basic Books.

Gyarmathy É. & Herskovits M. (1999) Képességek vizsgálata az érdeklődés térké­pének segítségével. Egy új eljárás kidolgozása és az első gyakorlati tapaszta­latok tehetséges gyerekekkel végzett vizsgálatokban. Pszi­cho­ló­gia, (19) 4, 437-458.

Gyarmathy É. (2009) Kognitív Profil Teszt. Iskolakultúra 3-4. 60-73.

Gyarmathy É. (2009) Atipikus agy és a tehetség I. - Tehetség és a neuro­ló­gia hátterű teljesítményzavarok valamint az Asperger szind­róma. Pszi­cho­lógia. Vol. 29, 4. 377­390.

Gyarmathy É. (2010) Atipikus agy és a tehetség II. - Az átütő tehetség és a tehetség­vizsgálatok ma. Pszichológia. 30, 1, 31–41.

Gyarmathy É. (2010) A tehetséggondozás pszichológiája. Magyar Pszicho­ló­giai Szemle, 65. 2. 221221.

Krechevsky, M, Gardner, H. (1990) The emergence in nurturance of multiple intelligence: The Project Spectrum approach. Ed. Howe, M.J.A. Encouraging the Development of Exceptional Skills and Ta­lent. British Psychological Society. London. 222-245.

Nicholson-Nelson, K. (2007) A többszörös intelligencia - Több mint száz gyakorlati ötlet iskolai tevékenységekhez. SZIA Műhely, Budapest.