Gyarmathy Éva

Képességfejlesztés és érdeklődés

 

Az érdeklődés térképének legfontosabb felhasználási területe a képességfejlesztés.

Az Érdeklődés Térképe által információt nyerhetünk az esetleg egyébként nem megjelenő képességek, képesség­deficitek, és sokszor az egyénnek a környezettől eltérő indíttatásai tekintetében.

A gardner-i felosztásnak megfelelően mátrixon ábrázolhatók a tevékeny­sé­gek, amelyekben a különböző képességterületek találkoznak. Ezek a tevékeny­ségek, eszközök lényegesek a tehetség fejlődése, és a kompenzáció lehetősége miatt is.

A mátrix közepén átlósan halad végig az a sor, amelyben a találkozási pont mindig egyazon területnek fe­lel meg. Ezek mindegyike ajánlható a terület iránt érdeklődőnek. A sorban és oszlopban felsorolt tevékenységek is ugyanahhoz a területhez tartoznak, de már egyéb képességekkel erőteljesebben kapcsolódnak.

A mátrix jobb-felső oldalán vannak a fejlesztő tevékenységek. Ezek mind a te­hetségfejlesztésben, mind a kompenzációban jól használhatók. Ha valakinek két vagy több területen van érdeklődése, akkor a találkozási pontokban vannak szá­má­ra érdekes tevékenységek. Ugyanezek a tevékenységek használhatók, ha az egyik terület gyengeségét a másikkal igyekszünk csökkenteni. Az egyikben meg­­lévő érdeklődés húzóerő lehet a másiknak, a lemaradónak.

A bal-alsó oldalon a tevékenységkörök ugyanígy használhatók a tehetség fej­lesz­tésére és a kompenzációra. Emellett a tehetség hosszabbtávú céljainak meg­ta­lálásában is segítség lehet. Itt ugyanis olyan tevékenységek, foglalkozások van­­nak, amelyekben két vagy több képes­ség együttes megléte esetén lehet vala­ki kiváló.

 

Különböző térkép típusok és jelentésük:

ˇ        Ha egy-egy területen kiemelkedő az egyén, akkor lényeges ismerni azokat a tevé­keny­sé­geket, amelyek oda tartoznak, hogy arra irányulhasson.

ˇ        Ha egy érdeklődési területen belül egy­­szerre kiemelkedőnek és le­mara­dó­nak mu­tat­kozik valaki, akkor ez valamilyen rossz tapasztalatot sejtet a terület valamely részén. Ugyanaz a tevé­kenységsor használható a kom­­penzá­ci­ó­ban, mint a tehetségfejlesztésben, de fel kell tárni az egyén ér­dek­lő­dé­se ellentmodásainak hátterét.

ˇ        Ha nemcsak egy, hanem több érdeklődésterületen kiemelkedő az egyén, akkor ezeknek a találkozási pontjában vannak olyan tevékenységek, ame­lyekben sikeres le­het, és fejlődését segítik.

ˇ        Másrészről, ha az egyik terü­leten gyenge, az a másik te­­rülettel kompen­zálható. Ehhez újra a találkozási pontokban megtalál­ha­tó esz­közök, tevé­keny­sé­gek se­gí­tenek hozzá.

 

 

Az Érdeklődés Mátrix iránymutató az érdeklődésnek megfelelő tevékenységek megtalálásához